FAQ

Wat is een obligatie?

Een obligatie is een onderhandse lening. Een organisatie kan als alternatief voor of in aanvulling op een financiering bij een bank een obligatie uitgeven om financiële middelen aan te trekken.
Een obligatie is een gedeelte van een grote lening. De obligatielening wordt onderverdeeld over een vastgesteld aantal obligaties. Een lening van bijvoorbeeld €250.000 kan worden verdeeld in 250 obligaties van €1.000,-.

Wat is de nominale waarde van de obligatie?

De nominale waarde van een obligatie is de oorspronkelijke waarde waarvoor de obligatie is uitgegeven. Dit bedrag wordt aan het einde van de looptijd afgelost. De nominale waarde van een obligatie is meestal een afgerond bedrag, bijvoorbeeld 1.000,- Euro

Wat is de (coupon)rente?

De couponrente is het percentage dat jaarlijks over de nominale waarde van de obligatie wordt uitgekeerd. De couponrente ligt meestal vast, maar kan ook variabel zijn.

Wat zijn de aflosvoorwaarden?

Er zijn diverse aflossingsvormen: op einddatum (bullet), annu├»tair, lineair en op uitloting. Per obligatie staat aangegeven welke aflossingsvorm van toepassing is. Als een obligatielening aan het einde van de looptijd in zijn geheel wordt afgelost, zonder dat dit vervroegd mogelijk is dan is de obligatielening een bullet-lening. Een bullet-lening geeft zekerheid van het moment van aflossen. Een obligatielening kan op verschillende manieren worden afgelost. De aflossing kan dan plaatsvinden op einddatum, via een uitloting, annuïtair of naar rato. Als een obligatielening aan het einde van de looptijd in zijn geheel wordt afgelost, zonder dat dit vervroegd mogelijk is dan is de obligatielening een bullet-lening. Bij annuïtaire aflossing wordt jaarlijks hetzelfde totaalbedrag aan rente en aflossing betaald. De eerste jaren is het grootste deel van de jaarlijkse annuïteit rente, de laatste jaren is het grootste deel aflossing. Bij aflossing naar rato, ook wel lineaire aflossing genoemd, wordt binnen een aflossingsperiode jaarlijks een gelijk bedrag uitgekeerd. Is de periode van aflossing 10 jaar, dan krijg de obligatiehouder per jaar 10% van de obligatielening terugbetaald. Bij een uitloting van obligaties worden meestal jaarlijks een aantal obligaties uitgeloot die vervroegd worden afgelost. Door de loting is het op voorhand niet bekend wanneer het uitgeleende bedrag wordt terugbetaald. Indien gebruik gemaakt wordt van de fiscale mogelijkheden die (gedeeltelijke) schenking van de rente of aflossing biedt moet bij uitloting rekening worden gehouden met het feit dat de jaarlijkse gift minimaal 5 jaar moet plaatsvinden en dat het jaarlijkse bedrag gelijk blijft. Hierdoor kan de uitloting pas na 5 jaar plaatsvinden en het kan noodzakelijk zijn om ‘op naam’ uit te loten om te zorgen dat niet een deel van de aangegane obligaties blijft lopen en een lager schenkingsbedrag van toepassing wordt. Dan zou de aftrekbaarheid immers vervallen. Indien gekozen wordt voor een obligatie met fiscaal voordeel is het eenvoudiger om te kiezen voor een (gedeeltelijke) schenking van de aflossing of de annuïteit.

Wat gebeurt er als ik een toezegging doe via dit platform?

Als u een toezegging doet via dit platform wordt de organisatie direct over uw toezegging geïnformeerd. Zij nemen vervolgens, meestal na het afsluiten van de inschrijving, contact met u op om de contracten te ondertekenen.

Hoe komt mijn geld bij de organisatie terecht?

Als na afloop van de inschrijvingsperiode de obligaties worden geëffectueerd krijgt u het verzoek om het totaalbedrag van de obligatie voor een vastgestelde datum (de ingangsdatum) over te maken.


FAQ ORGANISATIES

Wat is obligatieplan.nl?

Obligatieplan.nl biedt een kant-en-klaar platform voor het uitgeven en beheren van obligaties door verenigingen en stichtingen. Alle benodigde documentatie is in concept beschikbaar en zo veel mogelijk processen worden geautomatiseerd.

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd. Het zijn van een ANBI heeft fiscale voordelen bij het ontvangen van schenkingen en erfenissen.

Voorwaarden ANBI Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarnaast kunnen ANBI's aangewezen worden als culturele ANBI.

Aftrekbaarheid periodieke gift

Indien er sprake is van een periodieke gift aan een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet of een ANBI kan de gift altijd en zonder drempel worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. Een periodieke gift voldoet aan de volgende voorwaarden:
  1. De gift is van een constante grootte en word jaarlijks (of in meerdere termijnen per jaar) geschonken
  2. Er wordt minimaal 5 jaar achtereen gegeven
  3. De periodieke gift wordt in een onderhandse akte vastgelegd
  4. Alleen giften van het jaar van het ondertekenen van de onderhandse akte en de jaren daarna zijn aftrekbaar, dus niet met terugwerkende kracht
  5. De verplichting tot geven stopt bij overlijden van de gever of degene namens wie gegeven wordt, de aftrekbaarheid van reeds gedane giften blijft van kracht
  6. Er mag geen tegenprestatie tegenover de periodieke giften staan
  7. De giften moeten aantoonbaar zijn
De uitgebreide beschrijving van de voorwaarden door de belastingdienst vind u hier. Er zijn een aantal situaties waarin de fiscale aftrekbaarheid voor verenigingen heel erg interessant is. Bijvoorbeeld bij een Club van 100 en grote (her)financieringen.

Kan de club van 100 ook gebruik maken van de fiscale voordelen?

Heeft uw organisatie al een Club van 100? Of wil een club er één oprichten? Dan is het heel eenvoudig en slim om van de fiscale voorwaarden van een periodieke schenking te profiteren. SponsorVisie biedt al haar licentiehouders een gratis voorbeeld van een onderhandse akte en een voorbeeld inschrijfformulier van de Club van 100. De inschrijvingen kunnen ook via het crowdfundingplatform van SponsorVisie geregistreerd worden. Dan is het gehele proces geautomatiseerd. De voordelen voor de club van het opzetten van een fiscaal vriendelijke Club van 100 zijn dat deelnemers direct voor minimaal 5 jaar worden vastgelegd en in veel gevallen bereid zullen zijn meer te geven. Voor de gever is het voordeel dat het goedkoper is om de vereniging te steunen. De drempel voor deelname wordt hierdoor verlaagd. Al kan de langdurige verplichting weer een nieuwe drempel zijn. Een vereniging doet er dan ook verstandig aan een fiscaal vriendelijk (5-jarig) lidmaatschap en een normaal lidmaatschap aan te bieden.

Obligaties en de fiscale voordelen?

Een tweede, nog grotere kans, is de aftrekbaarheid van periodieke giften in combinatie met een financiering. Bij een lening die meer dan 5 jaar loopt kan door een combinatie met een jaarlijkse schenking een groot fiscaal voordeel behaald worden. In plaats van volledig te financieren bij de bank gaat de vereniging de financiering (gedeeltelijk) aan bij leden en andere direct betrokkenen. Een obligatie, of achtergestelde obligatie is een veel gebruikte vorm. In alle gevallen is een substantiële lastenverlaging voor de vereniging het gevolg terwijl in sommige gevallen de gever er financieel niet eens slechter van wordt.

Constructie wordt al breed toegepast

Deze constructie is niet nieuw en wordt al enkele jaren toegepast, bijvoorbeeld door Hockeyclub Bloemendaal en het Rabobank Prinses Maxima Centrum. De constructie is bovendien beoordeeld door De Coop & Haegen Accountants en Adviseurs en de fiscaal juristen van Staerk. Indien gewenst legt een van deze partijen de specifieke situatie van een vereniging bij de Belastingdienst voor.

Is het makkelijk te organiseren en te administreren via Obligatieplan.nl?

De hierboven beschreven constructies stellen organisaties in staat om het kapitaal dat bij leden en betrokkenen beschikbaar is makkelijker te 'activeren' en zo te zorgen voor een structurele besparing. Deze constructie is voor alle organisaties die SBBI of ANBI zijn interessant. Het opzetten van een dergelijk obligatieplan was altijd lastig en leverde veel administratief werk op. Door gebruik te maken van het platform obligatieplan.nl met bijbehorende ondersteuning is het eenvoudiger dan ooit.

Wat zijn de kosten van obligatieplan.nl?

Elke organisatie met een lopende lening kan nu direct herfinanciering via obligatieplan.nl opstarten zonder grote investering of een berg administratief werk. Voor veel organisaties zal dit de oplossing zijn voor een groot deel van de financiële uitdaging waar zij door beperking van subsidies en teruglopende sponsorinkomsten voor zijn komen te staan. De kosten zijn 1% over het binnengehaalde bedrag (met een minimum van € 375,- (excl. BTW)). Wilt u dat het gehele proces van het uitgeven van obligaties en het maken van het communicatie en marketingplan uit handen wordt genomen? Dan kan onze partner Van Dooren Advies u helpen. Tegen een percentage over het opgehaalde kapitaal nemen zijn u al het werk uit handen.

Kan ik ook de volledige organisatie van het uitgeven van obligaties uitbesteden?

Wilt u dat het gehele proces van het uitgeven van obligaties en het maken van het communicatie en marketingplan uit handen wordt genomen? Dan kan onze partner Van Dooren Advies u helpen. Tegen een percentage over het opgehaalde kapitaal nemen zijn u al het werk uit handen. Is het uitgeven van obligaties ook interessant voor een deel van een financiering? Een organisatie hoeft niet het volledige bedrag van de financiering op te halen. Vaak levert het 'uitgeven van obligaties' voor een deel van de financiering al grote voordelen op. Hierdoor is voor kleine verenigingen en verenigingen met een wat minder kapitaalkrachtig ledenbestand ook interessant.